Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Johtaminen

Kestävyystoimien ristikkäisvaikutusten arviointi

Kestävyystoimien ristikkäisvaikutusten arvioinnissa tuettiin kaupunkeja, kuntia ja kaupunkiseutuja kestävää kehitystä edistävien toimien taloudellisten, ympäristöllisten, sosiaalisten ja kulttuuristen ristikkäisvaikutusten tunnistamisessa sekä positiivisten ristikkäisvaikutusten vahvistamisessa.

Kestävyystoimien ristikkäisvaikutusten arvioinnin hankkeeseen kuului koko kuntakentälle tarjottavaa neuvontaa sekä kaupunki-, kunta- tai seutukohtaista sparrausta valituista aiheista. Hankkeessa vahvistettiin kuntasektorin osaamista ja toimialojen välistä poikkihallinnollista dialogia. 

Kunnat ja teemat

  • Oulu: Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan ristikkäisvaikutukset. Täydennysrakentamiseen, viheraluerakenteeseen, luonnon monimuotoisuuteen ja kestävään liikkumiseen liittyvät ristikkäisvaikutukset.
  • Vantaa: Tiivistäminen joukkoliikennevyöhykkeelle. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja kasvun sijoittaminen pääosin nykyrakenteeseen sekä tämän vaikutukset erityisesti sosiaalisen kestävyyden ja ympäristöterveyden näkökulmasta (ja asumisen laadun kannalta).
  • Rovaniemi: Palveluverkkoon liittyvät ristikkäisvaikutukset. Palveluverkot pitkällä tähtäimellä: kaupunkisuunnittelun keinojen kirkastaminen Rovaniemen palveluverkon suunnittelussa, erityisesti palveluverkon suunnittelun aikajänteen pidentämiseen ja sen vaikutuksiin liittyen.
  • Lappeenranta: Niittyekosysteemien kehittäminen 6-tien varrelle: tienpidon ja sen tarpeiden yhteensovittaminen mm. luonnon monimuotoisuuden, päästöjen vähentämisen, maaperän hiilensidonnan ja ajoturvallisuuden kanssa.
  • Porvoo: Kaupunginosan kestävä uudistaminen ja alueen palvelutarjonnan kehittämisen ristikkäisvaikutukset. Tarkastelu liittyi erityisesti uuden koulun suunnitteluun.

Tulokset

Toteuttajat

  • Gaia Consulting
  • Sweco Finland

Lisätietoja

Sivun alkuun