Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys

Kestävän kaupunkikehityksen asiantuntija-artikkelikokoelma

Kuva: Susanna Kekkonen

Kestävä kaupunki -ohjelma on koonnut tutkijapuheenvuoroista koostuvan kestävän kaupunkikehityksen artikkelikokoelman, joka tarjoaa ajankohtaista tutkimustietoa, tulevaisuuteen katsovia näkemyksiä ja herätteleviä puheenvuoroja. 

Kaikki kokoelman artikkelit ovat aiemmin julkaisemattomia, olemassa olevaan tutkimukseen perustuvia ja tulevaisuuteen katsovia. Artikkeleita yhdistää kestävä kaupunkikehitys, jota kukin kirjoittaja tarkastelee omista tutkimusaiheistaan käsin.
Artikkeleiden teemat:

 • Kestävän kehityksen merkitys kaupungeissa ja miten kestävä kehitys on uudistanut yhteiskuntaa
 • Tutkitun tiedon rooli osana kaupunkisuunnittelun käytäntöjä
 • Strateginen joukkoliikenneorientoitunut kaupunkisuunnittelu
 • Kaupunkikehityksen nopeat sosiaaliset ja rakenteelliset muutokset ja niiden vaikutukset eriytymiseen
 • Asumiskustannuksiin vaikuttavat tekijät ja asuntopoliittiset keinot kohtuuhintaisen asumisen mahdollistamiseksi
 • Viheralueiden hoitokäytännöt luonnon monimuotoisuuden lisääjinä ja ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä
 • Kestävän kaupunkikehityksen merkitys arjen kestävyyden ja osallisuuden kautta
 • Kulttuurinen kestävyys ja esteettisesti kestävä kaupunki

Artikkelikokoelma

Avaimia kestävään kaupunkikehitykseen - Tutkijoiden puheenvuoroja

Sivun alkuun