Hyppää sisältöön
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Vähähiilisyys
 • Viihtyisää ja terveellistä viherympäristöä edistävät kokeilut

Yleisten alueiden moninäkökulmainen tarkastelukehikko

Monitavoitteinen kaupunkisuunnittelu on eri tarpeiden ja näkökulmien yhteensovittamista. Suunnittelualueen ominaispiirteiden, erilaisten tarpeiden ja tavoitteiden ristiintarkastelu  ja yhteensovittaminen on haastavaa monialaisissa projekteissa.

Oikea-aikaisen keskustelun ja päätöksenteon avulla löydetään sopivat ratkaisut eri paikkoihin. Työssä on tuotettu tarkastelukehikko, joka nostaa esille eri tavoitteiden ja tarpeiden väliset ristiriidat jotta ne voidaan tunnistaa ajoissa ja yhteensovittaa onnistuneesti. Näin edistetään moninäkökulmaisia ratkaisuja, jotka huomioivat sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen kestävyyden.

Tulokset

 • Tulokseksi syntyi eri näkökulmat yhteensovittava tarkastelukehikko, joka tuo oikea-aikaisesti esiin yhteensovitettavat asiat ja helpottaa suunnitteluprosessin kulkua.

Vaikutukset

 • Kokeilussa tehtyä tarkastelukehikkoa voidaan käyttää kaupunkien suunnittelun tukena erityisesti hankkeissa, joissa kaupunkirakenne tiivistyy nykyisestä. 
 • Taulukko on käyttökelpoinen maantieteellisestä sijainnista riippumatta.
 • Taulukko tuo esiin myös kestävän kehityksen eri näkökulmat ja mahdollisuudet ja helpottaa kestävien suunnitteluratkaisujen määrittelyä käytännössä.

Yhteistyössä

 • Espoon kaupunki
 • Ramboll Finland Oy
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun