Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Kestävää osallisuutta Lahdessa

Lahti oli ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja yksi teemavuoden neljästä päätavoitteesta oli osallisuus. Hankkeessa jatkettiin ja vahvistettiin teemavuoden osallisuustyötä ja luotiin uusia osallisuuden muotoja ja malleja. Päämääränä oli pilotoida ja luoda toimintamallit vuorovaikutteiselle kestävyystyölle ja tuottaa osallisuuden kokonaisjohtamiseen työkaluja.

Tulokset

 • Testattiin ja edelleen kehitettiin Skididialogia kiertotalouden ja vuorovaikutteisen kestävyystyön näkökulmasta. Kehitettiin Skididialogiin kestävyyspohjaiset oivallus-/palautekortit. 
 • Rakennettiin dialogien kehittämistä tukeva ja kokonaiskuvaa antava dialogien raportointipohja kaupungissa käytäviä dialogeja varten
 • Kehitettiin oma dialogi varhaiskasvatukseen; Miniskididialogi. 
 • Luotiin omat kuvitetut kuvat lasten ja nuorten dialogien tueksi
 • Rakennettiin alueellisille kumppanuuspöydille vuorovaikutteinen kestävyystyön malli ja otettiin käyttöön Kerro Pois! -konsepti
 • Toteutettiin osallisuusmallien ”työkirjat” ja osallisuuden suunnittelun työkalu; osallisuuden suunnittelupohja, joka on kaikkien hyödynnettävissä
 • Laadittiin kaupungin sisäiseen Intraan osallisuustyötä työtä tukeva sivusto Lahden kaupungin osallisuusmallia hyödyntäen  
 • Luotiin kaupunkitasoisten osallisuustapahtumien raportointipohja

Vaikutukset

 • Luotiin vuorovaikutteiselle kestävyystyölle toimintamalleja ja vakiinnutettiin ne osaksi kaupungin toimintaa 
 • Vahvistettiin osallisuustyön asemaa sekä kaupungin sisäistä vuorovaikutusta poikkihallinnollisella yhteistyöllä yli yksikkörajojen
 • Helpotettiin osallisuustyön suunnittelua ja toteuttamista
 • Lisättiin tietoisuutta osallisuuden erilaisista tavoista ja vaikuttamisen mahdollisuuksista
 • Mahdollistettiin asukkaiden mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja tulla kohdatuksi ja kuunnelluksi 
 • Viriteltiin ja välitettiin tietoa ja keskustelua erilaisista kestävän elämäntavan mahdollisuuksista ja tuettiin kaupungin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista
 • Lisättiin tietoa kumppanuuspöytien toiminnasta ja mahdollisista yhteistyömahdollisuuksista
 • Vähennettiin töiden päällekkäisyyttä

Toteuttaja

 • Lahden kaupunki

Linkkejä

Skididialogi

Miniskididialogi

Kumppanuuspöytien esittely

Lahden kaupungin nettisivut kumppanuuspöytien osalta

Lahden kaupungin osallisuusmalli ja osallisuuden suunnittelupohja
 

Kuva: Lahden kaupunki

Sivun alkuun