Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Kestävää osallisuutta Lahdessa

Hanke jatkaa ympäristöpääkaupunkivuotena aloitettua osallisuustyötä. Päämääränä on pilotoida ja luoda toimintamalli vuorovaikutteiselle kestävyystyölle ja tuottaa osallisuuden kokonaisjohtamiseen työkaluja.

Tulokset

 • Muokattiin skididialogia kiertotalouden ja vuorovaikutteisen kestävyystyön näkö-kulmasta. Luotiin miniskididialogi varhaiskasvatukseen. 
 • Luotiin alueellisille kumppanuuspöydille vuorovaikutteinen kestävyystyön malli ja Kerro Pois! -konsepti.
 • Toteutettiin osallisuuskartta ja osallisuuden suunnittelupohja.

Vaikutukset

 • Laajennettiin vuorovaikutuksellista kestävyys-työtä varhaiskasvatukseen ja yli 15-vuotiaisiin nuoriin.
 • Kohdattiin ja kuunneltiin eri-ikäisiä ja eri kaupunginosissa asuvia.
 • Lisättiin tietoisuutta alueellisista kumppanuus-pöydistä ja vaikuttamisen mahdollisuuksista.
 • Luotiin kaupungin sisällä vahvempi yhteistyö osallistamisessa ja kaikkien hyödynnettävä osallisuuden suunnittelupohja.
   

Toteuttaja

 • Lahden kaupunki

Kuva: Mikko Vähäniitty / YM:n kuvapankki

Sivun alkuun