Aktuellt

Pressmeddelande
13.12.2022

Städerna löser hållbarhetsutmaningarna i fråga om grön stadsmiljö, stadsplanering och välfärd

Sexton kommuner har anslutit sig till arbetet med knippet av utmaningar inom programmet för hållbara städer. Arbetet gäller de svåraste hållbarhetsutmaningarna som inte kan lösas inom en organisation eller bransch. Tre teman har valts ut utifrån städernas behov: grön stadsmiljö i en allt mer tättbebyggd stad, stadsplanering som beaktar hållbarhetsmålen samt välmående samhällen i en socialt hållbar stad. Det som gör temana särskilt svåra är att de omfattar olika dimensioner av hållbarhet.

Pressmeddelande
13.06.2022

Nyckelindikatorerna för hållbar stadsutveckling har publicerats – delta i vidareutvecklingen och testningen av indikatorerna

Hur borde städernas hållbarhet mätas? Finlands miljöcentrals projekt Indikatorer för hållbar stadsutveckling (KEKANUA) sammanställde ett förslag till nyckelindikatorer för hållbar stadsutveckling genom en inkluderande process med flera faser. Målet med indikatorerna är att stödja städer, ministerier och andra aktörer i uppföljningen av hållbar stadsutveckling. I det fortsättningsprojekt som nu inleds testas de identifierade nyckelindikatorerna i praktiken i de kommuner som är intresserade av arbetet.

Nyhet
17.03.2022

Goda lösningar införs i praktiken – fart på skalningen av god praxis inom hållbar stadsutveckling

Kommuner och städer på olika håll i Finland har utvecklat sin verksamhet mot en mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar riktning. Projektet för skalning av god praxis inom hållbar stadsutveckling (Kestävän kaupunkikehityksen vipuvarret, VIPU) sökte lösningar för att snabbare kunna sprida god praxis i större skala. De verktyg som tagits fram i projektet kan utnyttjas förutom inom stadsutveckling även inom andra områden.

Nyhet
02.12.2021

Nya försöksprojekt inleds – hållbarare städer och kommuner genom samarbete

Programmet Hållbar stad inleder tolv försöksprojekt, som främjar inkluderande och interaktivt hållbarhetsarbete i städer och kommuner. Försöken förbättrar bland annat invånarnas möjligheter att delta och påverka kommunens hållbarhetsarbete samt stärker utnyttjandet av kunskap både inom hållbarhetsledning och i de hållbara val som invånarna gör i vardagen.

Nyhet
13.09.2021

Ansökningsomgången för finansiering för inkluderande hållbarhetsarbete i kommunerna pågår

Programmet Hållbar stad, som samordnas av miljöministeriet, har inlett en ansökningsomgång för försöksprojekt i kommuner som utvecklar interaktivt och inkluderande arbete för främjandet av hållbarhet. Har din kommun behov av att engagera och aktivera aktörer? Ansök om finansiering senast den 3 november 2021! Anslaget är sammanlagt högst cirka 800 000 euro.

Nyhet
10.06.2021

Lösningar för främjande av en trivsam och hälsosam grön miljö togs fram i sju försök

Under sommaren 2020 inleddes i programmet för hållbara städer sju försöks- och utvecklingsprojekt som främjar en trivsam och hälsosam grön miljö. I försöken söker stadsutvecklare lösningar till hur hälsoeffekter från grön miljö kan utnyttjas och stärkas.

Nyhet
25.05.2021

Programmet för hållbara städer har lyckats skapa ett omfattande och konkret samarbete mellan olika utvecklare

Programmet för hållbara städer, som samordnas av miljöministeriet, har under drygt två år visat sig spela en viktig roll i att skapa samarbete och påskynda hållbara förändringar i praktiken. Av programmet, som fortsätter fram till 2023, har gjorts en halvtidsutvärdering. Med hjälp av utvärderingen ska programmet utvecklas så att det bättre tillgodoser behoven hos städer av olika storlek. I fortsättningen satsar programmet allt mer på verkningar och kommunikation.

Nyhet
29.09.2020

Mobila stadslabb, fadderverksamhet och lättläst språk – testade lösningar för socialt hållbara städer

De försök som genomförts inom ramen för programmet för hållbara städer har ökat stadsbornas välbefinnande och utvecklat städernas arbetsformer för starkare social hållbarhet. Inom de olika försöksprojekten har stadsutvecklarna testat hur nya lösningar fungerar och sett till att de kan skalas upp för en bredare krets.

Nyhet
15.01.2020

Spel lockade studerande till återvinningstalko i Kuopio

Hur kan man sporra stadsborna att återvinna material och avfall? Kan återvinning vara roligt, och kan man tävla i det? På vilket sätt kan man belöna någon som flitigt för saker till återvinning? Svar på dessa frågor hittade vi i Kuopio, där man har främjat återvinning genom spelifiering.

Nyhet
28.02.2019

Från bostadspolitik till boendepolitik

Jyväskylä har som mål att bedriva en socialt hållbar bostadspolitik. Med tanke på detta mål ordnade man år 2018 flera workshoppar och genomförde intervjuer med bygg- och fastighetsföretag i regionen. Den stora efterfrågan på små bostäder är en utmaning, eftersom en satsning på byggande av sådana bostäder kan leda till att befolkningsstrukturen i området blir ensidig och snabbt förändras.

Nyhet
15.01.2019

En grön stadsmiljö bidrar till välbefinnande och kolbindning i Tammerforsregionen

Tammerforsregionen siktar på att bli koldioxidneutral före 2030. Klimatutsläppen ska minskas med 80 procent, och återstående 20 procent ska bindas i kolsänkor eller kompenseras på annat sätt. Utsläppen ska minskas med stöd av en områdesstrategi, ett avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) och en klimatstrategi. Kommunerna i stadsregionen ansöker dessutom om att bli medlemmar i nätverket för kolneutrala kommuner (HINKU).