Hoppa till innehåll

Mobila stadslabb, fadderverksamhet och lättläst språk – testade lösningar för socialt hållbara städer

Utgivningsdatum 29.9.2020 11.16 | Publicerad på svenska 24.2.2022 kl. 14.12
Nyhet

De försök som genomförts inom ramen för programmet för hållbara städer har ökat stadsbornas välbefinnande och utvecklat städernas arbetsformer för starkare social hållbarhet. Inom de olika försöksprojekten har stadsutvecklarna testat hur nya lösningar fungerar och sett till att de kan skalas upp för en bredare krets.

Social hållbarhet innebär till exempel att skillnaderna i välfärd minskar och att människan har möjligheter att påverka sin egen livsmiljö och uppleva delaktighet i samhället. I de tio försök för ökad social hållbarhet som inleddes i slutet av 2019 har man tagit fram lösningar på dessa utmaningar.

”Programmet för hållbara städer ska, precis som den färska nationella stadsstrategin, stödja städerna i arbetet med att ta fram nya lösningar som är hållbara i bred bemärkelse. Försöken för ökad social hållbarhet har ökat stadsbornas välbefinnande och försett städerna med nya samarbetsformer och verksamhetsmodeller som även andra kan dra nytta av”, konstaterar programchef Virve Hokkanen.

Inom försöksprojekten testade man bland annat metoder som ska göra det lättare för olika befolkningsgrupper att delta i utvecklandet av den egna närmiljön. Delaktigheten stöddes bland annat i form av medborgarbudgetering, mobila stadslaboratorier och digitala verktyg som ökar delaktigheten bland invånare med olika språklig och kulturell bakgrund.

– I den digitala miljön har lättläst språk och visuell kommunikation visat sig vara bra sätt att stödja delaktigheten för invånare med olika kulturell bakgrund. För många känns det fortfarande främmande att använda digitala verktyg, och därför har möten ansikte mot ansikte stor betydelse. Invånarteam med representanter för olika gemenskaper har haft en viktig roll i arbetet med att bedöma metoderna för ökad delaktighet och digitala enkäter och även när det informerats om projektet. Erfarenheterna och metoderna ska även i fortsättningen utnyttjas i stadens utvecklingsverksamhet, berättar Piia Sipinen, expert på boende vid Jyväskylä stad.

Ett bra exempel på hur verksamhetsmodellerna kan spridas hittar man i Tammerfors. De sju kommunerna i Tammerfors stadsregion har tagit i bruk ett uppföljningsverktyg som utvecklats i Tammerfors stad. Verktyget används i planeringen av bostadspolitiken och i utvecklingen av välfärdstjänsterna. Modellen tillhandahåller uppdaterad information om de faktorer som påverkar differentieringen och om det aktuella läget.

Sammanlagt 18 kommuner och över 20 andra aktörer deltog i försöken för ökad social hållbarhet. Försöken utgör en del av programmet för hållbara städer, som samordnas av miljöministeriet.

Försök för ökad social hållbarhet

  • Helsingfors stad: Försöksprojekt för att göra personer med invandrarbakgrund delaktiga i utvecklingen av den egna boendemiljön i Helsingfors
  • Helsingforsregionens miljötjänster HRM: Försök med fadderverksamhet för hållbart boende
  • Tavastehus stad: Försöksprojektet Hyvät Eväät
  • Jyväskylä stad: Pupu, bunny, ’arnab – delaktighet i en mångkulturell stadsmiljö
  • Kangasala stad: Mobila stadslabb för unga
  • Villmanstrand stad: Återvinningsmaterial blir miljöinnovationer
  • Riihimäki stad: Försöksprojekt för en hållbar livsstil i Riihimäki (Kestävä Elämä Riihimäkeläisille, KERI)
  • Sibbo kommun: Medborgarbudget i planeringen och anläggandet av en park i centrum av Nickby i Sibbo
  • Samkommunen Tammerfors stadsregion: Regional tillämpning av redskapet för uppföljning av differentieringen i bostadsområden i arbetet med att utforma en regional bostadspolitik och planera välfärdstjänster
  • Vasa stad: Försöksprojektet Vähäkyrön kulttuurikehä

Programmet för hållbara städer

Programmet för hållbara städer, som samordnas av miljöministeriet, påskyndar städernas och kommunernas arbete för hållbar utveckling i samarbete med ministerier, kommuner och andra aktörer. Arbetet är bland annat inriktat på att behandla städernas gemensamma hållbarhetsutmaningar, ta fram nya lösningar genom praktiska försök och utvecklingsprojekt, främja spridning och bredare tillämpning av god praxis och stärka det internationella utbytet av erfarenheter.

Huvudteman för programmet är koldioxidsnåla städer, smarta städer, friska städer och socialt hållbara städer, och man söker framför allt nya lösningar på frågor tangerar alla dessa teman.

Mer information:

Virve Hokkanen, programchef, programmet för hållbara städer, miljöministeriet, tfn 0295 250 034, [email protected]

Mer information om försöken

 

Tillbaka till toppen