Pressmeddelande
13.12.2022

Städerna löser hållbarhetsutmaningarna i fråga om grön stadsmiljö, stadsplanering och välfärd

Sexton kommuner har anslutit sig till arbetet med knippet av utmaningar inom programmet för hållbara städer. Arbetet gäller de svåraste hållbarhetsutmaningarna som inte kan lösas inom en organisation eller bransch. Tre teman har valts ut utifrån städernas behov: grön stadsmiljö i en allt mer tättbebyggd stad, stadsplanering som beaktar hållbarhetsmålen samt välmående samhällen i en socialt hållbar stad. Det som gör temana särskilt svåra är att de omfattar olika dimensioner av hållbarhet.

Pressmeddelande
13.06.2022

Nyckelindikatorerna för hållbar stadsutveckling har publicerats – delta i vidareutvecklingen och testningen av indikatorerna

Hur borde städernas hållbarhet mätas? Finlands miljöcentrals projekt Indikatorer för hållbar stadsutveckling (KEKANUA) sammanställde ett förslag till nyckelindikatorer för hållbar stadsutveckling genom en inkluderande process med flera faser. Målet med indikatorerna är att stödja städer, ministerier och andra aktörer i uppföljningen av hållbar stadsutveckling. I det fortsättningsprojekt som nu inleds testas de identifierade nyckelindikatorerna i praktiken i de kommuner som är intresserade av arbetet.

Nyhet
17.03.2022

Goda lösningar införs i praktiken – fart på skalningen av god praxis inom hållbar stadsutveckling

Kommuner och städer på olika håll i Finland har utvecklat sin verksamhet mot en mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar riktning. Projektet för skalning av god praxis inom hållbar stadsutveckling (Kestävän kaupunkikehityksen vipuvarret, VIPU) sökte lösningar för att snabbare kunna sprida god praxis i större skala. De verktyg som tagits fram i projektet kan utnyttjas förutom inom stadsutveckling även inom andra områden.

Nyhet
02.12.2021

Nya försöksprojekt inleds – hållbarare städer och kommuner genom samarbete

Programmet Hållbar stad inleder tolv försöksprojekt, som främjar inkluderande och interaktivt hållbarhetsarbete i städer och kommuner. Försöken förbättrar bland annat invånarnas möjligheter att delta och påverka kommunens hållbarhetsarbete samt stärker utnyttjandet av kunskap både inom hållbarhetsledning och i de hållbara val som invånarna gör i vardagen.