Hoppa till innehåll

Städerna löser hållbarhetsutmaningarna i fråga om grön stadsmiljö, stadsplanering och välfärd

Utgivningsdatum 13.12.2022 11.46 | Publicerad på svenska 13.12.2022 kl. 11.50
Pressmeddelande

Sexton kommuner har anslutit sig till arbetet med knippet av utmaningar inom programmet för hållbara städer. Arbetet gäller de svåraste hållbarhetsutmaningarna som inte kan lösas inom en organisation eller bransch. Tre teman har valts ut utifrån städernas behov: grön stadsmiljö i en allt mer tättbebyggd stad, stadsplanering som beaktar hållbarhetsmålen samt välmående samhällen i en socialt hållbar stad. Det som gör temana särskilt svåra är att de omfattar olika dimensioner av hållbarhet.

Arbetet med knippet av utmaningar har som syfte att skapa kollegialt lärande, nya arbetssätt och sådana konkreta utvecklingsåtgärder som städerna behöver just nu. Syftet är att stärka samarbetet inom och mellan städer samt mellan städer och staten. Förhoppningen är att hitta lösningar som främjar en mer omfattande hållbarhetsförändring i samhället.

Inom knippena av utmaningar deltar Kuopio i arbetet som gäller temat välmående samhällen i en social hållbar stad. ”Vi gick med för att få stöd och nya praktiska lösningar för boendeverksamhet och delaktighet. Redan den första workshoppen visade att vi deltagare kan lära mycket av varandra”, säger Sirpa Lätti-Hyvönen, strategidirektör vid Kuopio stad.

De tre grupperna har nu identifierat de utmaningar som ska behandlas under arbetet. De går sedan vidare till lösningarna. Resultat kan väntas i november 2023.

Grön stadsmiljö i tättbebyggda städer

I allt mer tättbebyggda städer är efterfrågan på närnatur stor, och även små grönområden används flitigt. Stadsnaturen är viktig bland annat för hälsan, trivseln och välbefinnandet. Uppskattningen syns dock inte alltid i praktiska lösningar, och stadsnaturen minskar på grund av byggande. Naturområdena är splittrade och den biologiska mångfalden beaktas inte alltid. För att tackla utmaningarna behövs till exempel ett brett samarbete, ett gediget faktaunderlag, gemensamma riktlinjer och ett tillräckligt urval av metoder för olika städers behov.

De utmaningar som den gröna stadsmiljön medför ska lösas med nio kommuners gemensamma krafter: Helsingfors, Idensalmi, Kemi, Lahtis, Raseborg, Träskända, Vanda, Ylöjärvi, Åbo. Arbetet faciliteras av Finlands miljöcentral.

Stadsplanering som beaktar hållbarhetsmålen

En grupp som tar itu med stadsplaneringen vill utveckla möjligheterna att beakta hållbarhet i planeringen.  Det inbyggda tillväxttänkandet samt de modeller och den praxis som etablerats under decennier inom stadsbyggandet har konstaterats utgöra ett problem. Genom talkoarbete försöker man nu hitta lösningar på hur de nuvarande metoderna kan utnyttjas effektivare. De städer som har gått med är till exempel intresserade av kreativ användning av stadsrummet och resurssmart utnyttjande av det befintliga byggnadsbeståndet.

Esbo, Helsingfors, Högfors, Kemi, Uleåborg och Åbo arbetar med stadsplaneringstemat. Knippet av utmaningar faciliteras av Demos Helsinki i samarbete med MDI Public och FIGBC rf.

Välmående samhällen i socialt hållbara städer

Det finns redan många goda exempel på och modeller för att stärka kommuninvånarnas delaktighet, men den grundläggande frågan, dvs. vem som har välfärden på sitt arbetsbord, är fortfarande en stor utmaning. Den kortsiktiga och splittrade delaktigheten och svaga planmässigheten begränsar genomslaget i hela stadsorganisationen. En stor kulturförändring i stadsutvecklingen behövs för att få i synnerhet ungdomars och barns röst hörd.

Högfors, Imatra, Jyväskylä, Kuopio och Lahtis deltar i förändringen av tanke- och verksamhetssätt i anknytning till delaktighet. Gemensamt för dem är bland annat arbetet för en barnvänlig stad. Knippet av utmaningar faciliteras av MDI Public i samarbete med Demos Helsinki och Institutet för hälsa och välfärd.

Programmet för hållbara städer, som samordnas av miljöministeriet, strävar efter lösningar som samtidigt är både miljömässigt och socialt hållbara. Hittills har cirka 90 städer och kommuner samt 70 andra aktörer deltagit i programmets projekt och sparrningsåtgärder.

Mer information

Virve Hokkanen
programchef
programmet för hållbara städer
miljöministeriet
[email protected]
tfn 029525 0034

Iina Heikkilä
sakkunnig
programmet för hållbara städer
miljöministeriet
[email protected]
tfn 029525 0448

Ledarna av arbetsgrupperna

Henna Malinen
forskare
Finlands miljöcentral
[email protected]
tfn 029525 1234

Kaisa Schmidt-Thomé
äldre sakkunnig
Demos Helsinki
[email protected]
tfn 040 0708 178

Kaisa Lähteenmäki-Smith
ledande sakkunnig
MDI
[email protected]
tfn 050513 4810

Tillbaka till toppen