Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Kaupunkiolohuone Hämeensaaressa

Kaupunkiolohuone Hämeensaaressa syntyi vastaamaan ihmisten tarpeeseen kohdata toisiaan koronapandemian jälkeisenä aikana. Olohuone paransi sosiaalista osallisuuta ja yhteiskuntavalmiuksia.

Tulokset

 • Kesäkatu tarjosi kaupunkilaisille kohtaamisen paikan ja mahdollisti omaehtoisen toiminnan järjestämisen kaupungin yleisillä alueilla.
 • Kesäkadulla järjestettiin 172 tapahtumaa, joissa kävi yhteensä 4 944 kävijää. Hankkeen aikana työllistettiin 17 henkilöä.

Vaikutukset

 • Alueelle saatiin aktiivista toimintaa. Kesäkadusta on tahtoa saada jatkuva konsepti.
 • Mahdollistettiin 17 henkilölle työkokemusta, joka poiki jatkopolkuja mm. opintoihin ja työllistymistä edistäviin palveluihin.
 • Kaupunkiorganisaatioissa avautui uusia mahdollisuuksia työelämän monimuotoi-suuden kehittämiselle. Vuoden 2023 aikana rakennetaan toimintaa yhteistyössä paikallisten oppilaitosten, työllisyyspalveluiden ja hankkeiden yhteistyöllä.

Yhteistyössä

 • Hämeenlinnan kaupunki
 • Hämeenlinnan seudun 4H
 • Hämeen Mokia ry

Kuva: Tiina Hietikko-Hautala/YM:n kuvapankki

Sivun alkuun