Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Johtaminen

Esiselvitys kestävän kaupunkikehityksen kansainvälisten rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksien tehokkaammasta hyödyntämisestä

Esiselvityksessä hahmotettiin kestävän kaupunkikehityksen kansainvälisen rahoituksen kokonaisuutta: sekä rahoitusmahdollisuuksia että rahoituksen saamista tukevia verkostoja ja foorumeita. Työ rajattiin EU:n kansainvälisiin ohjelmiin ja keskeisiin pohjoismaisiin rahoitusmahdollisuuksiin.

Tarkastelun teemoina olivat kestävän kaupunkikehityksen keskeiset osa-alueet, erityisesti kaupunkivihreä tiivistyvässä kaupungissa, kestävä kaupunkisuunnittelu, hyvinvoivat yhteisöt sosiaalisesti kestävässä kaupungissa, ilmastoneutraalit kaupungit ja älykkäät kaupungit.
Selvitykseen on koottu ajankohtainen tilanne osa-alueiden rahoitusmahdollisuuksista. 

Tulokset

Selvityksen keskeiset toimenpide-ehdotukset kansallisen tason toimintaan:

  1. Selkeytetään kestävän kaupunkikehityksen rahoituskokonaisuutta dialogin ja yhteiskehittämisen avulla yhdessä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. 
  2. Laaditaan monilähteisen rahoituksen tiekartta, joka tuo yhteen investointi-, kehitys- ja innovointirahoittajat.
  3. Kytketään kestävän kaupunkikehityksen EU-rahoitus jatkossa  selkeäksi osaksi kansallisen rahoitusneuvonnan palvelu- ja tuotevalikkoa.
  4. Laajennettava kansallista EU-rahoituspalvelua niin, että siihen lisätään alueiden, komission ja ylikansallisten sihteeristöjen kautta myönnettävät EU-rahoitusohjelmat ja varmistetaan rahoitusneuvonnassa kuntien toimintaympäristön ja kontekstien osaaminen.
  5. Vahvistetaan EU-rahoituspalvelun vaikuttavuutta muokkaamalla rakennetta siten, että rahoitustiedon tarvitsijat pystyvät hakurajausten avulla vertailemaan eri ohjelmia.

Lataa selvitys: Esiselvitys kestävän kaupunkikehityksen kansainvälisten rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksien tehokkaammasta hyödyntämisestä

Selvitys korostaa, että kaupungeissa ja kunnissa EU-rahoituksen perusedellytyksenä on strategiset kehityskärjet määrittelevä päätöksenteko. Strategisten valintojen kautta päästään pitkäjänteisesti arvioimaan ja suunnittelemaan toteutuksen resursointia, jossa kansainvälisen EU-rahoituksen hakeminen voi olla yksi vaihtoehto. Päätöksenteon tueksi tarvitaan kunnan kestävän kehityksen strategian toteutumista tukeva mittaristo, joka mittaa suunnitellun ja resursoidun toiminnan taloudellisuutta, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja pysyvyyttä. Toiminta kansainvälisen EU-rahoituksen ohjelmissa edellyttää myös erikoistunutta osaamista ja aktiivista ja näkyvää toimintaa verkostoissa.

Kaupunkikehitykseen soveltuvien EU-rahoitusvälineiden ohjelmarakenne

Yhteistyössä

Esiselvityksen on toteuttanut PDGE Project Development Group Europe. Selvityksen toimeksiantajana on toiminut ympäristöministeriö. 
 

Sivun alkuun