Hyppää sisältöön

Kunnat ja kaupungit kiertotaloushaasteiden äärellä

Julkaisuajankohta 11.1.2021 13.14

Kestävä kaupunki -ohjelman puitteissa järjestettiin sarja vuorovaikutteisia virtuaalikeskusteluja kiertotaloudesta. Keskusteluissa erityisesti kuntien työntekijät, mutta myös muut kiinnostuneet, pääsivät vaihtamaan kokemuksiaan ja keskustelemaan yhdessä kiertotalouden haasteista ja ratkaisuista. Lue lisää keskustelujen annista SYKE:n Iina Turusen ja Nufar Finelin blogista!

Sarja koostui kuudesta eri kerrasta ja teemoina olivat osallistava tiekarttatyö, rakentaminen, maankäyttö, julkiset hankinnat, tilojen uusio- ja väliaikaiskäyttö sekä luonto kiertotaloudessa. Teemat valittiin haastekimpputyössä tunnistettujen tarpeiden pohjalta, ja niihin oli mahdollista vaikuttaa Virtuaalikorttelissa tehdyssä kyselyssä. Keskustelut järjestettiin keväällä ja syksyllä 2020.

Tilaisuudet järjestettiin etänä, jotta osallistuminen olisi mahdollisimman helppoa maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta. Keskustelut alkoivat teeman asiantuntija-alustuksella ja jatkuivat käytännönläheisellä kuntaesimerkillä. Aiheeseen liittyviä haasteita ja ratkaisuja pohdittiin yhdessä pienryhmäkeskusteluissa. Aikaa oli varattu runsaasti myös yhteiselle keskustelulle. Tutustu virtuaalikeskusteluiden pohjalta luotuun toimintamalliin: Keskustelut kestävistä kaupungeista - vinkkejä järjestäjälle.

Kaupunkien ja kuntien yhteisiä haasteita ja ratkaisuja

Vaihtuvista teemoista huolimatta samankaltaisia haasteita ja ratkaisuehdotuksia nousi esiin eri keskusteluissa. Avainasemassa kuntien kiertotaloustyön edistämisessä ovat johdon sitoutuneisuus, tiivis yhteistyö ja poikkisektoraalinen työskentely. Lisäksi tärkeänä huomiona nousi tiedon lisääminen niin kunnan sisällä kuin ulkoisten sidosryhmien osalta. Asenteiden muutos ja toimintatapojen tuulettaminen tunnistettiin myös tärkeiksi keinoiksi.

Eri teemoilla on vahvoja kytköksiä toisiinsa. Kuntien kiertotaloustiekartoilla on vaikutusta kaikkeen kunnan kiertotaloustoimintaan. Rakentamisen kiertotaloudesta puhuttaessa myös kaavoitus ja maankäyttöasiat nousivat esille: kaavoituksella voidaan edistää rakentamisen kiertotaloutta esimerkiksi ottamalla kantaa rakennuksen käyttötarkoituksen muunneltavuuteen tai rakennusmateriaalien kierrätettävyyteen. Rakennusmateriaaleilla voi olla yllättäviäkin uusiokäyttöjä: luonto kiertotaloudessa -teeman keskustelussa kävi ilmi, että esimerkiksi kierrätysbetonia voi joissain tilanteissa hyödyntää luonnon monimuotoisuuden tukemisessa. Tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin olisi hyvä varautua monikäyttöisellä ja muuntautuvalla maankäytön ja rakennusten suunnittelulla.

Kunnalla on usein tilaajan asemassa paljon mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi hankintakriteerien kautta, jos vaikutusmahdollisuudet osataan ja pystytään käyttämään. Julkiset hankinnat ovatkin usean kunnan kiertotaloustiekartoissa tärkeässä roolissa.

Hyvän esimerkin hankintakriteerien hyödyntämisestä tarjosi maankäyttö-teeman keskustelussa Porvoon kaupunki, jossa oli onnistuneesti käytetty laatukriteereitä Kulloon yritysalueen urakkakilpailutuksessa kiertotaloutta tukevien ratkaisujen varmistamiseksi. Hankinnassa pisteitä sai mm. innovatiivisista ratkaisuista, hulevesien hallinnasta ja energiatehokkuudesta. Tukea kestävien julkisten hankintojen toteuttamiseen voi saada esimerkiksi Keino-osaamiskeskuksen kautta.

Yhteistyöllä eteenpäin

Kiertotalouskeskustelut toimivat ensisijaisesti eri toimijoiden yhteen tuojina ja vertaisoppimisen mahdollistajina. Keskustelumme osoittivat, että hyviä käytännön esimerkkejä ja tietoa niistä tarvitaan. Kiertotalous on tärkeä huomioida erilaisissa suunnitelmissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Haasteiden ratkaisuun tarvitaan kuitenkin usein lisäresursseja, ja saavutettavien hyötyjen mittaamiseen kaivataan vielä konkretiaa.

Lue lisää

Keskustelutilaisuuksien esitysaineistot, muistiinpanot ja pienryhmätyöskentelyn tulokset sekä vinkkilista etäkeskustelutilaisuuden järjestämiseksi löytyvät Virtuaalikorttelin kiertotalousryhmän wikistä. Tunnukset Virtuaalikortteliin saat Kestävä kaupunki -ohjelman verkkosivuilta.

Lataa Keskustelut kestävistä kaupungeista - vinkkejä järjestäjälle

Kirjoittajat

Iina Turunen ja Nufar Finel, Suomen ympäristökeskus SYKE

Blogi
Sivun alkuun