Hyppää sisältöön

Haluatko vauhtia vähähiilisyyteen? Hae mukaan kestävän kaupunkikehityksen foorumiin!

Julkaisuajankohta 20.9.2021 12.00
Uutinen

Onko kunnassanne vähähiilisyyteen tähtäävä ohjelma tai hanke, joka edellyttää uusia innovatiivisia ja älykkäitä ratkaisuja? Haluaisitteko näiden löytämiseen kokeneiden asiantuntijoiden sparrausta? Hae mukaan Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman ja Sitowise Oy:n Kestävän kaupunkikehityksen foorumiin ja kehitä kuntasi ajankohtaista vähähiilisyystyötä älykkäiden ratkaisujen, vertaisoppimisen ja huippuasiantuntijoiden avulla!

Mikä Kestävän kaupunkikehityksen foorumi?​

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma ja kestävän kaupunkikehittämisen asiantuntija- ja digitalo Sitowise järjestävät syksyllä 2021 kunnille suunnatun Kestävän kaupunkikehityksen foorumin, jonka teemana ovat innovatiiviset ja älykkäät vähähiiliset ratkaisut. Foorumi koostuu kolmesta yhteisestä työskentelypäivästä ja niiden välisistä tehtävistä. Foorumiin valitaan mukaan viisi kuntaa.

Foorumin aikana osallistujia sparrataan vähähiilisyysohjelmien ja -hankkeiden menestyksekkäässä läpiviemisessä tunnistamalla toteutuksen kannalta relevantteja ja älykkäitä ratkaisuja, poistamalla pullonkauloja sekä tuomalla alan uusinta tietoa toteutuksen tueksi. Älykkäät ratkaisut voivat tarkoittaa esimerkiksi uusia suunnittelu- ja digiratkaisuja tai innovatiivisia menetelmiä ja toimintatapoja. Foorumissa oppiminen tapahtuu ensisijaisesti vertaisoppimisen kautta asiantuntijoiden tukemana. Tavoitteena on tukea pysyvää muutosta kunnissa osallistuvien kuntien parhaiden käytäntöjen jakamisen sekä kuntien tarpeiden mukaan valittavien asiantuntijoiden avulla.

Foorumi toimii samalla pilottina, jonka tuloksena on helposti toistettavissa olevan foorumin toimintamalli. Toimintamallin pohjalta eri toimijat voivat jatkossa järjestää erilaisia teemafoorumeita.

Foorumi on osallistujille maksuton.

Mitä saamme foorumista?
Foorumiin osallistuva kunta:​

 • saa asiantuntijatukea ja sparrausta oman käynnissä olevan vähähiilisyyshankkeensa tai -ohjelmansa toteuttamiseen
 • vahvistaa valmiuksia älykkäiden ratkaisujen käytöstä vähähiilisyyden tukena
 • ​saa tukea ja työkaluja toimintatapojensa pysyviin muutoksiin
 • tiivistää ja tehostaa sisäistä yhteistyötään
 • oppii muilta foorumin osallistujilta ja laajentaa omaa verkostoaan​

Tarkemman kuvauksen työskentelypäivien sisällöstä löydät ilmoituksen lopusta.

Kuka voi hakea mukaan?​

Mukaan voivat hakea kunnat, joilla on käynnissä tai suunnitteilla vähähiilisyyteen tähtäävä ohjelma tai hanke, jonka toteuttamiseen toivotaan asiantuntijatukea. Hakijakunnan tulee olla sitoutunut hankkeen tai ohjelman toteuttamiseen. Kunnassa tulee myös olla tahtotila älykkäiden ja innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämiseen sekä vähähiilisyyteen tähtäävän pysyvän muutoksen edistämiseen.

Kunta nimeää osallistumishakemuksessaan 3-5 henkilön tiimin osallistumaan Kestävän kaupunkikehityksen foorumiin. Tiimin jäsenillä tulee olla selkeä kytkös vähähiilisyyttä edistävän hankkeen tai ohjelman toteuttamiseen. Lisäksi arvostamme sitä, että tiimin jäsenillä on asemansa kautta mahdollisuus vaikuttaa pidemmän aikavälin muutosten toteutumiseen kunnassa. Tiimin jäsenten odotetaan edustavan vähintään kahta kunnan eri toimialaa tai yksikköä. Tiimin tulee lisäksi sitoutua osallistumaan foorumin kolmeen työskentelypäivään, jotka toteutetaan etäyhteydellä 9.11., 24.11. ja 15.12.

Millä perusteella osallistujakunnat valitaan?

Osallistujakunnat valitaan mukaan hakemusten perusteella. Valintaan vaikuttavat seuraavat tekijät:

 • Kunnan vähähiilisyyteen tähtäävällä hankkeella tai ohjelmalla on
  • edellytykset toteutua myös ilman foorumiin osallistumista
  • mahdollisuudet vaikuttaa pysyvään muutokseen kunnassa
  • edellytykset hyötyä foorumiin osallistumisesta
 • Tiimin jäsenet
  • osallistuvat kunnan vähähiilisyyteen tähtäävän hankkeen tai ohjelman käytännön toteuttamiseen
  • voivat vaikuttaa pysyvän muutoksen toteutumiseen kunnassa
  • ovat eri puolilta kuntaorganisaatiota ja heillä on toisiaan täydentävää osaamista
 • Kunnassa on tahtotila älykkäiden ja innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämiseksi hankkeessa tai ohjelmassa

Miten haetaan mukaan?​

Hakeminen on helppoa! Mukaan voi hakea täyttämällä oheisen hakulomakkeen viimeistään 8.10.2021. Hakemusten pohjalta Sitowisen ja ympäristöministeriön edustajat valitsevat mukaan viisi tiimiä. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakeneille 18.10.2021. ​

Hakulomakkeelle>>>

Lisätietoa foorumista ja hakuprosessista:

Kalle Nieminen, johtava asiantuntija, Sitowise Oy
[email protected]
p. 040 843 5324

Suvi Monni, johtava asiantuntija, Sitowise Oy
[email protected]
p. 040 543 1476

Mitä foorumissa tapahtuu?

Foorumi sisältää lähtötilahaastattelut, kolme työskentelypäivää, sekä kevyet välitehtävät. Foorumiin valitut tiimit osallistut ensimmäiseksi lähtötilahaastatteluihin. Haastattelujen perusteella kartoitettujen tarpeiden ja toiveiden pohjalta foorumin sisällöt räätälöidään vastaamaan kuntien tarpeita.

Foorumin sisältämät kolme työskentelypäivää toteutetaan etänä Teams-ympäristössä 9.11., 24.11. ja 15.12 klo 9-16. Kaikki tarvittavat materiaalit ja tarkempi ohjelma lähetetään osallistujille ennakkoon. Päivät ovat hyvin vuorovaikutteisia ja sisällöt on suunniteltu siten, että osallistuminen on motivoivaa. Jokainen päivä sisältää myös oman oppimisen reflektointia yhdessä muiden foorumin osallistujien kanssa. Alla on kuvattu päivien sisällöt pääpiirteissään.

9.11.2021 Päivä 1 – Millaisessa maailmassa hanketta teemme? Menemmekö oikeaan suuntaan?

Ensimmäisenä päivänä tutustutaan foorumin osallistujiin ja hankkeisiin. Päivän aikana kuullaan puheenvuoro kaupunkikehityksen megatrendeistä, kuten kestävän kehityksen vaatimuksista, teknologian kehityksestä, kaupungistumisesta ja datan käytön vallankumouksesta. Työskentelyssä tarkastellaan megatrendien vaikutuksia omaan kuntaan. Lisäksi pureudutaan tarkemmin osallistuvien kuntien omassa hankkeessaan tunnistamiin haasteisiin ja etsitään niiden juurisyitä.

24.11.2021 Päivä 2 – Teemmekö oikeita asioita?

Toisena päivänä tutustutaan asiantuntijapuheenvuorojen kautta tarkemmin vähähiilisyyden toimeenpanoa tukeviin älykkäisiin työkaluihin, tietoihin ja taitoihin. Puheenvuorojen sekä kuntakohtaisen sparrauksen kautta osallistujat tunnistavat hyviä käytäntöjä ja saavat eväitä ohjelmien ja hankkeiden älykkääseen toimeenpanoon ja kunnan omien muutosprosessien kehittämiseen.

15.12.2021 Päivä 3 – Miten tästä eteenpäin?

Kolmantena päivänä vedetään yhteen opit ja oivallukset jatkoon ja hahmotetaan onnistuneen toimeenpanon tunnusmerkit. Keskeisenä sisältönä on kuntien välinen dialogi, oppien ja oivallusten jakaminen siten, että jokainen osallistuja saa konkreettisia askelia jatkoon. Päivä sisältää lisäksi inspiroivan puheenvuoron muutoksen johtamisesta. Päivän päättää hankkeiden ja ohjelmien esittelykierros, jossa jokainen kunta pääsee esittelemään foorumin aikana oppimaansa.

Työskentelypäivien välissä

Työskentelypäivien välissä kunnille tarjotaan räätälöityä kuntakohtaista sparrausta oman ohjelman tai hankkeen kehittämisen tueksi. Ensimmäisen ja toisen työskentelypäivän lopuksi osallistujille annetaan välitehtävä, jonka tulokset puretaan seuraavana työskentelypäivänä.

Sivun alkuun